Algemene voorwaarden Taxi Alkmaar / 072

Algemene voorwaarden Schipholtaxi vervoer Taxi Alkmaar / 072

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze algemene voorwaarden Schipholvervoer wordt verstaan onder;

 1. Schipholtaxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer per auto/bus zoals bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000, waarbij de ritprijs van tevoren is overeengekomen dan wel wordt bepaald door het hanteren van de taxameter. Het vervoer omvat tevens het in- en uitstappen.
 2. Vervoerovereenkomst: de tussen reiziger/opdrachtgever en vervoerder afgesloten overeenkomst.
 3. Auto: motorrijtuig, als bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000.
 4. Reiziger: de persoon die door vervoerder wordt vervoerd.
 5. Reiziger: de natuurlijke of rechtspersoon die een vervoerovereenkomst aangaat met vervoerder.
 6. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens personeel daaronder begrepen, die zich verbindt personen te vervoeren per auto.
 7. Personeel: personeelsleden in dienst van vervoerder met inbegrip van hulppersonen, die niet in dienst zijn van vervoerder maar wel dienst doen in zijn opdracht in een vervoermiddel van vervoerder of een vervoermiddel dat aan vervoerder beschikbaar is gesteld.
 8. Handbagage: bagage die een reiziger als gemakkelijk mee te voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij zich heeft, daaronder begrepen levende dieren, alsmede voorwerpen die door de vervoerder als handbagage worden toegelaten.Handbagage kan in het voertuig zelf worden meegenomen.
 9. Ruimbagage: bagage die een reiziger, draagbaar dan wel verrijdbaar bij zich heeft, daaronder begrepen levende dieren, alsmede voorwerpen die door de vervoerder als bagage worden toegelatenen in zal moeten checken bij aankomst op de luchthaven.  
 10. Onder Schiphol worden alle Nederlandse luchthaven verstaan.

Artikel 2: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoerovereenkomsten van en naar Schiphol en zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden taxivervoer. Deze voorwaarden gelden boven de bepalingen in de algemene voorwaarden taxi daar waar toepasbaar.

Artikel 3: Totstandkoming van de vervoersovereenkomst

Een Schipholtaxi vervoerovereenkomst komt tot stand na aanvaarding door vervoerder van de opdracht. Hiervoor zal een schriftelijke bevestiging worden verstuurd naar opdrachtgever. Deze dient akkoord te geven waarna de vervoersovereenkomst definitief tot stand is gekomen en de voorwaarden gesteld in deze tekst in werking treden.

Artikel 4: Beëindiging van de vervoersovereenkomst

Beëindigen van de vervoersovereenkomst is te allen tijde mogelijk met in achtneming dat dit minimaal 24 uur voor aanvang van de taxirit gebeurd. Bij opzeggen van de vervoersovereenkomst binnen 24 uur van vertrek zal de vervoerder 50% van het bedrag van de ritprijs in rekening brengen. In geval van retourritten wordt de 50% berekent op de eerstvolgende rit. Als de opdrachtgever niet aanwezig is op de afgesproken tijd zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht. Bij annulering om medische reden, sterfgevallen, etc. zal de verrekening/ compensatie per opdracht bekeken worden.

Artikel 5: Prijsstelling en toeslagen

Prijzen vermeld op de website zijn exclusief eventuele toeslagen. Bij het aanvaarden van de vervoersovereenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de in de bevestiging gestelde prijs. Toeslagen worden berekent over ritten naar of van Schiphol op één van de nationale feestdagen en weekenden. De hoogte van de toeslag over de rit die gereden dient te worden op één van deze feestdagen en weekenden, bedraagt 35%. Bij het aangaan van de vervoersovereenkomst binnen 24 van vertrek zal dezelfde toeslag worden gehanteerd. Reizen naar of van één van de Nederlandse luchthavens binnen 4 uur van vertrek zal tegen het wettelijke taxitarief worden gereden.

Artikel 6: Bagage/ schade

Reiziger is zelf aansprakelijk voor de juistheid van de bagage (formaat en hoeveelheid). Tijdens het reserveringsproces dient aan te worden gegeven wat voor soort bagage en welke wens voor voertuig de opdrachtgever heeft. Na akkoord gaan met de voorwaarden door de reiziger kan hier niet vanaf worden geweken, tenzij in overleg. Mocht er een aanpassing in de bagage zijn die niet is doorgegeven waardoor de rit niet in alle redelijkheid kan worden uitgevoerd, zal deze dan ook niet worden gereden. In dit geval is de reiziger aansprakelijk en zal het volledige bedrag van de rit in rekening worden gebracht. Reiziger is verplicht zijn handbagage deugdelijk te verpakken. De vervoerder heeft het recht het vervoer van bagage, welke door zijn aard lastig, gevaarlijk of verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging, te weigeren. Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor indien de bagage bestaat uit: vuurwapens, slag- en/of steekwapens; ontplofbare stoffen; samengeperste gassen in reservoirs; voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stoffen; sterk of kwalijk ruikende stoffen; verdovende middelen; munitie. In al deze gevallen zal het volledige ritbedrag in rekening worden gebracht. Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te wenden zodat handbagage van reiziger niet verloren gaat of beschadigd wordt. Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade aan bagage voor, tijdens of na de rit, tenzij nalatigheid van de chauffeur duidelijk aantoonbaar is. Vervoerder zal de bagage in de voertuigen plaatsen. Mocht reiziger dit op eigen initiatief zelf doen en hiermee het voertuig beschadigen, dan is reiziger hiervoor aansprakelijk.

Artikel 7: Ophalen thuis en op Schiphol

Vervoerder zal via de Schiphol app de vlucht van reiziger volgen en tijdig aanwezig zijn bij het ‘ophaalpunt’. In geval van vertraging door overmacht gelden de bepalingen de algemene voorwaarden taxi. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: de verkeerssituatie of defecten aan voertuigen, e.d.

De volgende bepaling gelden bij het ophalen op een huisadres

 1. Vervoerder behoud zicht het recht een aanvangstijd van de rit met 15 minuten te vervroegen/ vertragen en zal deze wijziging tijdig doorgeven aan reiziger.
 2. In geval van vertraging zal de vervoerder dit zo goed mogelijk communiceren met de reiziger.
 3. Reiziger zal klaarstaan met de bagage op het afgesproken tijdstip. Voor inladen van de bagage en instappen rekent vervoerder 5 minuten. In geval van vertraging door o.a. niet klaarstaan van reiziger zal door vervoerder een bedrag van € 0,66 per minuut in rekening worden gebracht.

De volgende bepalingen gelden bij het ophalen op Schiphol:

 1. Reiziger verplicht zich binnen 1 uur na landen telefonisch te melden bij de chauffeur of centrale op 072-2110101 of 06-46224277 of een ander verstrekt telefoonnummer;
 2. De maximale wachttijd van vervoeder op Schiphol is 90 minuten na landing. Mocht reiziger zich niet melden bij het ophaalpunt binnen die gestelde tijd zonder vooraf aangegeven redenen, dan vervalt het recht op de taxirit en zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.
 3. Vervoerder is niet aansprakelijk voor wachttijd bij vluchtvertragingen/ vervroeging langer dan een half uur.
 4. Vervoerder zal ten alle tijden zorgdragen dan de wachttijd niet langer dan 1 uur bedraagt.
 5. Bij vluchtvertragingen langer dan 3 uur vervalt de aanspraak op de taxirit, tenzij minimaal 8 uur voor aankomst doorgegeven. In dit geval dient reiziger de schade te declareren bij de luchtvaartmaatschappij. De ritprijs zal in dan volledig in rekening worden gebracht/ niet worden gecrediteerd.

Met vriendelijke groet,

Team Taxi Alkmaar / 072